Ateneu Sant Just Desverm

Ateneu Sant Just Desvern

Carrer Ateneu, 3 Sant Just Desvern

Balconada Ateneu Sant Just Desvern
AVÍS LEGAL
 
DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

El titular d’aquesta website és l’Ateneu de Sant Just Desvern, amb domicili a C. Ateneu 3, 08960 de Sant Just Desvern (Barcelona), amb número de NIF: G08473076, inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el número 907. Correu electrònic de contacte ateneudesvern@gmail.com.

La informació continguda a les Webs www.santjust.org/ateneu; www.santjust.org/seas; www.lavalldeverc.cat; www.santjust.org/pomdeflors y www.santjustlletres.blogspot.com denominades en endavant de forma conjunta com les Webs constitueixen un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix l’Ateneu de Sant Just Desvern en l’àmbit de l’organització d’activitats relacionades amb l’associacionisme sociocultural i esportiu.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés les Webs implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquestes Webs.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els seus continguts que es recullen en les Webs estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de l’Ateneu de Sant Just Desvern i no es permet la reproducció, total o parcial, d’aquestes Webs, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, l’Ateneu de Sant Just Desvern de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per l’Ateneu de Sant Just Desvern.

L’Ateneu de Sant Just Desvern vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i pel correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a les pàgines Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de l’Ateneu de Sant Just Desvern. No obstant això, es comunica que, en el cas de que l’Ateneu de Sant Just Desvern sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades i a altra normativa d’aplicació.

Les Dades Personals que recull l’Ateneu de Sant Just Desvern en els diferents tipus de formularis, seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l’interessat, així com per al manteniment de la relació que si escau s’estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar. També seran tractats amb la finalitat d’oferir-li béns i serveis relacionats amb el formulari emplenat.

Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d’accedir a la nostra “Política de Privacitat”

L’Ateneu de Sant Just Desvern ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

REGISTRE I CONTRASENYES D’ACCÉS

L’Ateneu de Sant Just Desvern proporciona de forma confidencial a cadascun dels seus clients un nom d’usuari i una contrasenya d’accés, la qual és única, personal e intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos a les Webs.

L’usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrasenya, podent sol·licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstancia que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu accés.

L’Ateneu de Sant Just Desvern es reserva el dret a anul·lar discrecionalment l’accés d’algun usuari quan concorren circumstancies de les quals es puguin presumir utilitzacions il·lícites.

L’usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin de l’ús de diferents serveis i productes a què s’accedeix amb clau d’accés o per la utilització que d’ells realitzin terceres persones accedint amb la contrasenya de l’usuari.

DADES EN XARXES SOCIALS

L’Ateneu de Sant Just Desvern disposa de perfils en diferents xarxes socials, per tant hem d’advertir a l’usuari que totes aquelles dades que publiqui en aquests perfils seran vistos per tots aquells usuaris que interactuïn o consultin amb aquests perfils, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils de l’Ateneu de Sant Just Desvern són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en els perfils de l’Ateneu de Sant Just Desvern, serà objecte de comunicació a la resta d’usuaris per la pròpia naturalesa del servei. Li recomanem que consulti les Polítiques de Privacitat de les xarxes socials abans d’utilitzar aquests serveis.

En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a l’Ateneu de Sant Just Desvern, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no danya o ofèn a tercers.

L’Ateneu de Sant Just Desvern només es responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme la legislació vigent, respecte a les dades recollides directament de l’usuari, no tenint cap mena de responsabilitat respecte als tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

L’Ateneu de Sant Just Desvern no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de les Webs, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, l’Ateneu de Sant Just Desvern” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La web de l’Ateneu de Sant Just Desvern conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. L’Ateneu de Sant Just Desvern no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’Ateneu de Sant Just Desvern no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés les Webs i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

L’Ateneu de Sant Just Desvern es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstancies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a les nostres pàgines Web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per l’“Ateneu de Sant Just Desvern”, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

L’“Ateneu de Sant Just Desvern” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquest motiu sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que aquests poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, informant-nos a través del següent correu electrònic ateneudesvern@gmail.com.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos les Webs.

Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.

RESERVA

L’Ateneu de Sant Just Desvern es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

L’Ateneu de Sant Just Desvern es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renuncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals d’Esplugues de Llobregat.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola. Ateneu de Sant Just Desvern. Tots els drets reservats.