La Junta Directiva

La Junta Directiva actual va ser escollida a l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 12 de març de 2022, i els seus membres són:

 • Miquel Obradó i Dalmau, President

 • Marta Malaret i Julià, Vicepresidenta 1a

 • Miquel Àngel Almela i Casanova, Vicepresident 2n

 • Elisenda Coderch i Gaza, Vicepresidenta 3a

 • Antoni Gasull i Valldosera, Secretari

 • Manel Ripoll i Garcia, Tresorer

 • Lluc Tost López, Vocal

 • Lluís Tarrés Girbau, Vocal

 • Carles Garcia Salas, Vocal (en substitució de Ramon Figuerola)

 • Joan Gonzàlez Herrero, Vocal

 • Ricard Segura Romero, Vocal

La Junta es reuneix habitualment el 2n dimecres de mes, a les 7 de la tarda.   A les reunions de la Junta Directiva hi assisteixen, també, els representants de les diferents seccions i grups de l’Ateneu, amb veu però sense vot.

El President, la Vicepresidenta 1a, el Secretari i el Tresorer formen el Consell Executiu, que gestionen el dia a dia de l’entitat entre reunions de la Junta Directiva.  Es reuneixen habitualment els dilluns a les 7 de la tarda, tot i que s’ajusten les reunions a les necessitats de gestió.

Els Estatuts de l’Ateneu

L’última actualització dels Estatuts de l’Ateneu es va fer a l’Assemblea General Extraordinària de 8 de març de 2014.  Podeu descarregar-los clicant aquí.

També cal tenir en compte que tot allò no inclòs en els estatuts ho trobareu al Reglament de Règim Intern que és un document amb els aspectes que la llei no obliga a recollir en els estatuts.

Documentació de les assemblees de l’Ateneu

Actes de les assemblees anuals:

Memòries anuals:

Estats comptables

Modernització de les instal·lacions informàtiques

Gràcies a la subvenció atorgada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins del seu programa d’adquisió d’equipament tecnològic per a entitats privades sense ànim de lucre de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya, s’han adquirit un nou ordinador de taula per secretaria i un ordinador portàtil per a la Vall de Verç.

L’ordinador de secretaria ha permès substituir el que estava fins ara en funcionament, amb més de 15 anys d’antiguitat i un sistema operatiu fora de manteniment.    Amb el programari actualitzat s’ha guanyat molt en velocitat i possibilitats de treball.  S’ha aprofitat aquest canvi per adaptar la instal·lació de secretaria (connexions al  servidor i la impressora) i potenciar el treball telemàtic de l’Ateneu i les seves seccions.

Pel que fa a l’ordinador de la Vall de Verç, ha permès ampliar les possibilitats de treball ja que a part del programari base s’ha incorporat programari específic d’edició i en disposar de més memòria es poden realitzar tasques que fins ara eren irrealitzables.

L’Ateneu tramita totes les subvencions que demana a la Generalitat mitjançant el servei de subvencions de la Federació d’Ateneus de Catalunya,

Obres (2016-2019)

Les obres realitzades a l’Ateneu des de finals del 2016 han tingut com a principal objectiu l’adaptació de l’edifici a les normatives de seguretat actuals i a l’obtenció de la llicència d’activitats.  Un cop iniciades les obres, però, s’ha aprofitat per abordar altres millores que no són estrictament requeriments de seguretat, sinó que són millores que aporten més confort a usuaris i treballadors  (reordenació d’espais, instal·lació d’aire condicionat, millora d’instal·lacions, nou mobiliari, millora de la xarxa informàtica, …).

Per raons històriques, les associacions que, com l’Ateneu, tenen locals propis han anat veient com amb el temps aquests s’anaven degradant per manca de les inversions necessàries per mantenir-los al dia.  Aquesta manca d’inversions ve de l’escassa o nul·la capacitat de generar ingressos que tenen les associacions i de la manca d’ajudes dels ajuntaments, que asseguren que no poden invertir en entitats privades. Ens trobem davant la paradoxa que les entitats que han fet un esforç al llarg dels anys per disposar d’espais propis tenen més costos per mantenir-los que els que tenen altres entitats a qui els ajuntaments cedeixen espais gratuïtament.

Les obres han estat possibles gràcies a la venda de la Sala Gran a l’Ajuntament. De fet feia moltes dècades que la Sala Gran ja estava llogada i que, en conseqüència, la gestió d’aquest espai ja era municipal.  Ara, amb la venda, l’Ajuntament podrà fer les inversions necessàries per tornar a la sala l’esplendor que mai hauria d’haver perdut.  Per la nostra part, els diners aconseguits amb la venda de la Sala ens han permès fer aquestes obres que deixaran l’Ateneu preparat per a l’època en què vivim.

Els elements de seguretat que ha calgut incorporar o modificar per posar al dia l’Ateneu, són:

 • Nova escala d’emergència, metàl·lica, amb sortida al Pati del Roure (finalitzada el juny del 2017).

 • Nova escala interior, des de la Sala del Cinquantenari al Pati del Roure, en substitució de la que ja hi havia però que no complia les normes de seguretat.

 • Instal·lació de renovació d’aire a la Sala del Cinquantenari, Sala Piquet, Escola de Música, Sala d’assaig, Secretaria i Sala de Juntes.

 • Instal·lació de llums d’emergència a tot l’edifici.

 • Instal·lació de canonades d’aigua d’alta pressió (BIEs,per a ús exclusiu dels bombers), amb mànegues que esperem que no calgui usar mai.

 • Increment del nombre d’extintors i reubicació d’alguns dels aparells.

 • Instal·lació d’un sistema de detecció d’incendis a tots els espais (inclosos els magatzems).

 • Sectorització per incendis: s’han tapiat els accessos a la Sala Gran des de l’Ateneu (accés al sostre de la Sala Gran i forats per on es projectaven les pel·lícules), s’ha tancat el pas entre el vestíbul d’entrada a l’Ateneu i el de la Sala Gran, s’ha instal·lat una porta de seguretat al passadís que va des de l’escala de baixada a la SEAS al Pati del Roure i s’ha instal·lat una nova porta antifoc a l’entrada del Restaurant.

Pel que fa a temes que no entren en el capítol de seguretat, les actuacions realitzades (2016-2019) són:

 • Instal·lació d’aire condicionat i calefacció a la Sala del Cinquantenari, Sala Piquet, Sala d’assaig, secretaria i algunes aules de l’Escola de Música.

 • Canvi de tots els antics finestrals de fusta per nous d’alumini, amb doble vidre, la qual cosa aporta una considerable millora energètica.

 • Nova xarxa informàtica i instal·lació de TV per internet, per millorar la recepció dels partits de futbol de la Penya.

 • Instal·lació de cortines fosques a la Sala Piquet, per permetre projeccions sense interferència de la llum exterior.

 • Instal·lació de parquet a la Sala Piquet.

 • Instal·lació de cortines a la Sala Piquet per permetre fer activitats sense que es vegin des del vestíbul.

 • Canvi del cortinatge de la Sala del Cinquantenari; nova caixa negra, feta amb material ignífug.

 • Instal·lació d’un nou sistema d’il·luminació a la Sala del Cinquantenari.

 • Instal·lació d’una cabina per als tècnics de llums i so al fons de la Sala del Cinquantenari, amb tot el cablejat necessari per portar el control dels espectacles des de la cabina.

 • Reubicació dels espais de Secretaria, Sala de Juntes, Arteneu, la Vall de Verç i el Cor.

 • Modernització de l’Escola de Música, amb nou mobiliari.

 • Restauració del piano de cua de la Sala del Cinquantenari.  Aquest piano tenia un petit defecte de disseny que afectava un grup de tecles (poc més d’una octava aproximadament) i amb els anys calia afinar el piano cada cop amb més freqüència, últimament després de cada ús. En fer aquesta restauració s’ha accedit al número de sèrie i s’ha pogut establir la seva data de fabricació: 1902.  El piano té, doncs, més anys que lAteneu.

 • Arranjament dels lavabos de l’Escola de Música.

 • Instal·lació d’un lavabo nou (adaptat per minusvàlids) accessible des del vestíbul principal.

 • Pintar la totalitat de l’edifici (espais interiors).

 • Adquisició d’un aspirador, una fregadora i un carro per facilitar les tasques de neteja.

L’edifici de l’Ateneu ha estat fet en diverses etapes, d’alguna de les quals ni tan sols hi ha plànols. Això va provocar alguns imprevistos que es van anar resolent sobre la marxa.  Es van canviar algunes bigues per reforçar l’estructura, tapar forats que apareixien i fer alguns “calaixos” per tapar els efectes de les solucions preses. No va ser una obra simple.

A l’Assemblea General de l’Ateneu de l’any 2015 es va autoritzar la Junta a endeutar-se, per fer obres, fins a un import de 200.000 euros; aquest import és el que es va considerar que era assumible per l’Ateneu tot tenint en compte el preu del diner i el fet que a finals del 2017 s’acabava de pagar la hipoteca que hi havia vigent en aquell moment; aquesta autorització s’ha anat renovant assemblea rere assemblea. Amb aquesta autorització de l’Assemblea, l’inici de les converses en ferm amb l’Ajuntament per a la venda de la Sala Gran, i la perspectiva de poder accedir a una subvenció de la Generalitat (que finalment se’ns va concedir per un import d’uns 60.000 €), passat l’estiu del 2016 es va considerar que era el moment de començar les obres.  Així, va començar la primera fase, consistent en la construcció d’una escala d’emergència. Aquesta fase va acabar el juny del 2017 i, a part de l’escala d’emergència, es van fer altres petites actuacions tot avançant-nos a la següent fase.

La segona fase va començar el març del 2018, un cop signada la venda de la Sala Gran i amb el vist i plau de l’Assemblea per destinar els diners rebuts a la remodelació de l’Ateneu. Es va procedir a fer la contractació pactant un calendari que permetés desenvolupar el projecte amb el menor impacte possible a les diferents seccions i, especialment, al restaurant i l’Escola de Música; això implicava que gran part de les obres havien de dur-se a terme durant els mesos d’estiu.

El primer que es va fer va ser tirar l’escala interior i aixecar-la de nou, aquest cop, però, complint les normes d’evacuació que se’ns van marcar en el projecte.  Al mateix temps es va traslladar Arteneu a l’antiga Sala de Juntes per tal d’alliberar el seu espai i permetre la seva rehabilitació i conversió en Secretaria i Sala de Juntes; amb aquesta “moguda” s’aconsegueix que des de la Secretaria es tingui control de l’accés a l’Ateneu.

Finalment no va caldre fer ús de l’autorització per sol·licitar una hipoteca de 200.000 euros.  Amb les obres de la segona fase iniciades (octubre 2018) la Generalitat i la Junta d’Herències de Catalunya van fer una nova convocatòria de subvencions per al període 2018-2019 i en aquesta convocatòria se’ns van concedir 200.000 euros.

El cost final dels projectes presentats a la Generalitat va ser de 644.633 euros,  que es van finançar amb subvencions de la Generalitat i de la Junta d’Herències de Catalunya (261.550 euros, 40.57 %) i amb recursos propis (383.083 euros, 59.43 %).  La resta de millores fetes s’han finançat exclusivament amb recursos propis, provinents, com s’ha dit abans de l’import que es va cobrar per la venda de la Sala Gran a l’Ajuntament.

3ª FASE – OBRES CANVI DE COBERTA, Fase “A”

Els objectius del canvi de la coberta són millorar substancialment les condicions tèrmiques de l’edifici (actualment la coberta està formada per plaques de fibrociment amb amiant i sense aïllament tèrmic) i deixar-la preparada per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

El canvi de la coberta es realitzarà amb dues fases:

 • Fase “A” – Canvi de la coberta de la Sala Cinquantenari, amb una superfície total de 380 m2.  En la vessant sud de la coberta és on està previst col·locar més endavant les plaques fotovoltaiques. Aquestes obres es van iniciar el mes de maig i van finalitzar el mes de juliol del 2022.

 • Fase “B”– Canvi de coberta del vestíbul, aules i Sala Piquet, amb una superfície total de de 280 m2. Està prevista realitzar-la més endavant, quan hi hagi disponibilitat financera.

El cost final de les obres del canvi de coberta “Fase A” va ser de 127.718 euros que es van finançar amb una subvenció de la Generalitat de 44.264 € (34,66 %) i amb recursos propis de 83.454 € (65,34 %). Es va redactar l’acta de recepció d’edifici acabat en data 7 de juliol del 2022.

Aquestes obres han estat realitzades gràcies al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una subvenció per a la restauració, conservació i millora d’equipaments culturals d’associacions i fundacions de l’àmbit de la cultura popular i tradicional 2021/2022.